Workflow

26.01.2023

Najprościej sięgnąć do Wikipedii:
Workflow (ang. work flow, ‘przepływ pracy’) – w szerszym sensie pojęcie to oznacza sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności”.


Nieistniejąca już od 2019 roku koalicja WfMC (WorkFlow Management Coalition) zdefiniowała workflow jako automatyzację procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych.

Więcej informacji na temat workflow znajdziesz tutaj: https://dew-x.com/pl/workflow/

Wszystkie