Kończenie instancji w trakcie trwania procesu

31.05.2022

Kończenie procesu na danym kroku

Wyobraźmy sobie taką sytuację – istnieje potrzeba odzwierciedlenia w Dew-X procesu rekrutacyjnego złożonego z wielu kroków, które można podzielić na pewne etapy, np.:

  1. Rejestracja kandydata
  2. Analiza przesłanych dokumentów
  3. Rozmowa kwalifikacyjna
  4. Decyzja o zatrudnieniu
  5. Zawarcie umowy

W każdym z etapów może występować kilka kroków, np. w Decyzji o zatrudnieniu: decyzja przełożonego i decyzja dyrektora działu.

Łatwo sobie wyobrazić, że przy takiej konstrukcji procesu może wystąpić biznesowe uzasadnienie dla jego zakończenia przed końcem, np. dlatego, że kandydat się rozmyślił, nie spełni wymagań lub nie uzyskał akceptacji przełożonych.

Dotychczas rekomendowaliśmy, aby tworzone w Dew-X procesy były krótsze – tzn. odpowiadały etapom. W takim jednak przypadku na starcie danego etapu trzeba by wprowadzać dane z wcześniejszych etapów. Alternatywnie, na krokach, w których instancja procesu mogłaby być zakończona, można by zamiast domyślnej opcji Cofnij, wybrać Zakończ dla zdarzenia „W razie niewykonania zadania po czasie”. Wówczas jeżeli osoba, do której przekazujemy dane kandydata nie chciałaby kontynuować procesu zatrudnienia, to ignorując zadanie, automatycznie zakończyłaby tę instancję procesu po ustalonym czasie, np. 72 godzinach.

Zgódźmy się jednak, że oba sposoby nie są optymalne.

Wprowadziliśmy zatem zmianę, która pozwala na danym kroku przewidzieć możliwość zakończenia instancji procesu przez użytkownika

Aby dopuścić taką możliwość, podczas tworzenia lub edycji procesu, na danym kroku, w menu „Zmień dane kroku” wybierz Tak w sekcji „Proces można zakończyć na tym kroku”

Proces można zakończyć na danym kroku w Dew-X

Możesz to zrobić na jednym lub wielu różnych krokach procesu.

Dzięki temu osoba wykonująca dane zadanie zamiast „Prześlij dalej” zobaczy „Dalej” z dwoma opcjami wyboru:

Prześlij dalej lub Zakończ Dew-X

Wybierając „Zakończ”, instancja procesu zostanie zakończona i zarchiwizowana.

Wszystkie