Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną [obowiązujący do 12 maja 2023]

I. Definicje

 1. System (lub zamiennie System Dew-X): system informatyczny o nazwie Dew-X będący platformą do tworzenia oraz zarządzania obiegiem dokumentów, spraw lub zadań w Organizacjach. Zastosowanie Systemu, za sprawą kreatywności Użytkowników, może wykraczać ponad zdefiniowany powyżej charakter.
 2. Organizacja: podmiot formalny (firma, instytucja, fundacja, stowarzyszenie etc.) lub nieformalny (np. grupa społeczna) zdefiniowany na potrzeby korzystania z Systemu.
 3. Regulamin: niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określający warunki korzystania z Systemu Dew-X.
 4. Użytkownik: każda osoba, która przejdzie proces rejestracji w Systemie, w tym między innymi zaakceptuje Regulamin.
 5. Operator: BlueDew Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11/F8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546208, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5833176671.
 6. Administrator Systemu:
  6.1. Użytkownik, który stworzył własną Organizację w Systemie i stał się tym samym Właścicielem danej Organizacji, uprawnionym między innymi do przyjmowania jej członków (innych Użytkowników) i zarządzania nimi, w tym do nadawania im uprawnień administracyjnych.
  6.2. Podmiot, w imieniu którego Użytkownik wykupił i opłacił usługę płatną, przy czym dany Użytkownik pozostaje uprawnionym reprezentantem tego podmiotu zachowując wszelkie uprawnienia Właściciela danej Organizacji.
  6.3. Operator w odniesieniu do Organizacji, które istnieją w Systemie, ale nie zostały stworzone przez Użytkowników, np. Dew-X.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Rejestracja

 1. System jest dostępny przez internet pod adresem workflow.dew-x.com oraz pośrednio przez dew-x.com i inne strony internetowe Operatora.
 2. Użytkownikiem Systemu (dalej Użytkownik) może być każda osoba, która przejdzie proces rejestracyjny, w tym między innymi zaakceptuje niniejszy Regulamin (dalej Regulamin).
 3. W celu korzystania z Systemu, Uczestnik zakłada konto w Systemie podając następujące dane:
  3.1. Imię
  3.2. Nazwisko
  3.3. Adres e-mail
  3.4. Hasło (składające się z co najmniej 8 znaków, w tym minimum jednej wielkiej litery, jednej małej litery, jednej cyfry i jednego znaku specjalnego); hasło należy wprowadzić dwukrotnie
  oraz składa oświadczenie (poprzez zaznaczenie checkbox-a) o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podany przez Użytkownika adres e-mail jest unikalnym identyfikatorem i może być użyty tylko dla jednego konta.
 4. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest automatyczna wiadomość wysłana przez System pod wskazany adres e-mail zawierająca link aktywacyjny.
 5. Skuteczne założenie konta pozwoli na zalogowanie się do Systemu przy użyciu adresu e-mail oraz hasła.
 6. Hasło do systemu może zostać zresetowane.
 7. Każdy Użytkownik staje się automatycznie członkiem Organizacji Dew-X oraz potencjalnie innych stworzonych przez Operatora. Organizacje te mogą służyć do obsługi procesów związanych z funkcjonowaniem Systemu, np. do zgłaszania błędów, uwag, pomysłów, korespondencji, rozliczeń etc.
 8. Użytkownik może dołączać do istniejących już w Systemie Organizacji poprzez ich wyszukanie i zgłoszenie chęci dołączenia lub tworzyć nowe, własne Organizacje.
 9. Definiowane przez Użytkowników nazwy Organizacji nie są unikalne – uzyskują ją dopiero w wyniku dodania przez System do zdefiniowanej nazwy znaku „#” i ciągu liczb.
 10. Użytkownik może usunąć swoje konto w Systemie z poziomu menu Systemu, przez co należy rozumieć wyłącznie brak możliwości logowania się do Systemu.
 11. W celu definitywnego usunięcia danych osobowych należy wysłać zgłoszenie do Operatora pod adres e-mail: hello@dew-x.com lub listownie pod adres korespondencyjny Operatora wskazany w Definicjach.
 12. Usunięcie konta Użytkownika, o którym mowa w ustępie 10. powyżej może wiązać się z usunięciem wszystkich Organizacji, które zostały przez niego stworzone, co oznacza, że pozostali członkowie tych Organizacji nie będą mieć do nich dostępu, w tym do danych i historii operacji. W szczególnych przypadkach w porozumieniu z Operatorem, istnieje możliwość cesji Organizacji na innego Użytkownika.

III. Uprawnienia Użytkowników w Organizacji

W Systemie wyróżnia się następujące role i uprawienia Użytkowników w Organizacji:

Dew-X role
Role użytkowników w systemie obiegu dokumentów, spraw i zadań.

IV. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

 1. W celu korzystania z Systemu, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz konto poczty elektronicznej.
 2. Operator rekomenduje, aby Użytkownik korzystał tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy.
 3. Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.
 4. Użytkownik powinien na bieżąco instalować dostępne aktualizacje programów, o których mowa w punktach 1-3 powyżej.
 5. Hasło, spełniające wymogi opisane w punkcie 3.4. w rozdziału II, powinno być przez Użytkownika chronione przed udostępnieniem osobom nieupoważnionych, a w przypadku podejrzenia jego ujawnienia, niezwłocznie zmienione w Systemie.

V. Dane w Systemie

 1. Dane (dokumenty, inne pliki, treści etc.) wprowadzone przez Użytkownika do Systemu są własnością Administratora Systemu danej Organizacji.
 2. Operator zwraca uwagę i zaleca Administratorowi Systemu ostrożność w zapraszaniu innych osób do swoich Organizacji, przyjmowaniu próśb o dołączenie do Organizacji i przekazywaniu innym Użytkownikom danych w procesie obiegu dokumentów, spraw i zadań.
 3. Bez zgody Administratora Systemu, Operator nie będzie wykorzystywał danych (dokumenty, inne pliki, treści etc.) wprowadzonych przez Użytkowników do formularzy procesów danej Organizacji, z wyłączeniem tych, które są niezbędne dla funkcjonowania Systemu.
 4. Operator niniejszym informuje Użytkownika o zakazie umieszczania przez Użytkownika w Systemie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Informacje o danych osobowych znajdują się w rozdziale Ochrona danych osobowych w dalszej części Regulaminu.

VI. Przechowywanie danych

 1. Operator informuje, że w celu uzyskania możliwie najwyższej jakości oraz poziomu bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych zawarł umowę z Operatorem Chmury Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770202, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252775789, REGON: 382039032.
 2. System Dew-X znajduje się na platformie Google Cloud Region Warszawa.
 3. Operator może w dowolnej chwili zmienić dostawcę rozwiązań oraz platformę, a także równolegle korzystać z wielu dostawców i rozwiązań.

VII. Usługi oferowane bezpłatnie

 1. Ideą funkcjonowania Systemu Dew-X jest umożliwienie korzystania z niego bezpłatnie z zastrzeżeniem zapisów punktu 2. oraz rozdziału VIII. poniżej.
 2. Dla Organizacji stworzonych przez danego Użytkownika, Operator przewidział określoną ilość miejsca na dysku oferowaną bezpłatnie. Po jej wykorzystaniu w tych Organizacjach nie będzie możliwości dodawania nowych dokumentów lub generowania operacji do czasu zwolnienia miejsca na dysku lub dokupienia dodatkowego miejsca.
 3. Użytkownik będący członkiem Organizacji, której nie jesteś właścicielem, wykonując w niej operacje, nie zużywa swojego limitu miejsca.
 4. Aktualne wartości miejsca na dysku oraz inne usługi oferowane bezpłatnie są prezentowane na stronie https://dew-x.com/pro-bono/
 5. Warunki zakupu dodatkowego miejsca oraz innych usług są prezentowane na stronie https://dew-x.com/przestrzen/
 6. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że korzystając z Systemu bezpłatnie, dokumenty oraz pozostałe dane są przechowywane na serwerze współdzielonym wykupionym przez Operatora u zewnętrznego dostawcy usług.
 7. W ramach pakietu bezpłatnego, Operator nie oferuje usług kopii zapasowej (backup) danych i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną utratę, w tym dokumentów, plików, historii operacji etc. znajdujących się w Systemie.
 8. Operator może oferować również inne bezpłatne usługi dodatkowe, np. wtyczki, szablony procesów, etc.

VIII. Usługi odpłatne

 1. Użytkownik może wykupić usługi dodatkowe usługi oferowane przez Operatora, między innymi:
  1.1. Zwiększenie ilości miejsca na dysku
  1.2. Wynajęcie odrębnego serwera (maszyna wirtualna) lub serwera dedykowanego
  1.3. Kopia zapasowa plików
 2. Operator rekomenduje, aby wszędzie tam gdzie dane wprowadzane do Systemu mają szczególną wartość, są poufne, zawierają dane osobowe etc. decydować się na rozwiązanie, o których mowa w punkcie 1.2. oraz na kopię zapasową (punkt 1.3. na powyżej).
 3. Sprzedaż usługi zwiększenia ilości miejsca, o której mowa w punkcie 1.1. powyżej jest realizowana wewnątrz Systemu pod adresem https://workflow.dew-x.com/ i jest dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników.
 4. Użytkownik, który dokonuje zakupu, o którym mowa w punkcie 3. powyżej może wystąpić o wystawienie faktury VAT, zaznaczając ten fakt na formularzu zakupu (pole wyboru/check-box) i podać dane do faktury.
 5. Płatności za usługi, o których mowa w punkcie 1.1. powyżej są realizowane z góry za pośrednictwem operatora płatności.
 6. Operatorem płatności (system Przelewy24) jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 7. Operator może w dowolnej chwili zmienić operatora płatności lub korzystać z wielu równolegle.
 8. Sprzedaż usług, o których mowa w punktach 1.2. i 1.3. powyżej nie jest zautomatyzowana i przed ich zakupem wymaga kontaktu z Operatorem w celu ustalenia warunków zakupu.
 9. W przypadku wskazania przez Użytkownika danych do faktury VAT, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do reprezentowania wskazanego podmiotu w zakresie usług, których dotyczy zamówienie. W szczególnych sytuacjach, Operator jest uprawniony do weryfikacji tych uprawnień.
 10. Podmiot, w imieniu którego Użytkownik wykupił i opłacił usługę płatną staje się Administratorem Systemu, przy czym dany Użytkownik pozostaje uprawnionym reprezentantem tego podmiotu.
 11. Realizacja zakupu usług, o których mowa w punkcie 1. nie obejmuje przekazania Użytkownikowi uprawnień administracyjnych do dostępu i zarządzania serwerem.
 12. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora.
 13. Faktury VAT są wystawiane i przesyłane do Użytkowników pocztą elektroniczną na adresy podane w procesie rejestracji po otrzymania płatności.
 14. Operator może oferować również inne płatne usługi dodatkowe, np. wtyczki, szablony procesów, usługi konfiguracyjne etc.
 15. Aktualna oferta usług jest prezentowane na stronie https://dew-x.com/przestrzen/

IX. Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy
Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827):
  1.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  1.2. Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od zawarcia umowy.
  1.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  1.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pod adres Operatora wskazany w definicjach niniejszego Regulaminu lub e-mailem pod adres info@bluedew.pl
  1.5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj lub na innym, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do wyżej wymienionej ustawy.
  1.6. Operator nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. W przypadku chęci odstąpienia od umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powinien wcześniej zmniejszyć zajmowaną przestrzeń na dysku, poprzez usunięcie niepotrzebnych procesów lub ich instancji, tak aby w chwili odstąpienia od umowy nie zajmować przestrzeni będącej przedmiotem umowy, od której chce odstąpić, ponieważ wszelkie usługi dostarczone w jej ramach nie będą już świadczone, co oznacza, że cześć lub wszystkie dane (dokumenty, inne pliki, treści etc.) wprowadzone do Systemu przez Użytkownika i innych członków jego Organizacji, podobnie jak historia operacji mogą zostać nieodwracalnie usunięte przez Operatora bez oceny ich ważności lub przydatności.

X. Zaprzestanie świadczenia usług

 1. Operator może zaprzestać świadczenia usług w następujących przypadkach:
  1.1. Zrezygnowania przez Użytkownika z dalszego używania Systemu
  1.2. Cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych
  1.3. Naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
  1.4. Dopuszczenia się przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Systemie lub podejmowania nieuprawnionych prób dostępu do Systemu
  1.5. Dokonania przez Użytkownika czynności niezgodnych z prawem
  1.6. Działania przez Użytkownika na szkodę Operatora lub innych Użytkowników Systemu
  1.7. W innych szczególnie uzasadnionych wypadkach
 2. W przypadkach, o których mowa w punkcie 1. powyżej Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Operatora, nawet w odniesieniu do usług, za które Użytkownik dokonał opłat.
 3. Aby zwolnić miejsce dla innych Użytkowników, Operator może usunąć konto Użytkownika korzystającego z usług świadczonych bezpłatnie, w tym usunąć stworzone przez niego Organizacje wraz z danymi i historią operacji w przypadku długotrwałego braku aktywności w Systemie.
 4. W odniesieniu do usług płatnych, w przypadku nieuiszczenia za nie należności w terminie, Operator może zaprzestać ich świadczenia.
 5. Operator może zaprzestać oferowania Systemu zarówno w odniesieniu do usług bezpłatnych jak i płatnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku usług opłaconych z góry, będzie zobowiązany do ich utrzymania co najmniej do czasu zakończenia okresu, na który zostały opłacone lub do zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystanej część w proporcjonalnej wysokości.

XI. Dostępność Systemu i reklamacje

 1. System jest dostępny przez całą dobę. Operator zastrzega sobie prawo do przerw wynikających z konserwacji Systemu, wgrywania zmian lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
 2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Systemu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 3. Operator zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek utrudniających bądź uniemożliwiających dostęp do Systemu.
 4. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać e-mailem pod adres hello@dew-x.com
 5. Operator dołoży starań, aby wszystkie zgłoszenia były rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni roboczych.

XII. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnienie danych, w tym dokumentów i treści, przez Użytkowników osobom nieupoważnionym.
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Systemu.
 3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane, w tym dokumenty i treści, w tym poufne, wprowadzane i prezentowane w Systemie przez Użytkownika.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest BlueDew Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11/F8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546208, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5833176671.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo kontaktować się z Operatorem pisząc na adres e-mail: hello@dew-x.com
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zapewnienie możliwości korzystania z Systemu oraz kontaktu ze strony Operatora.
 4. Zdefiniowana przez Użytkownika nazwa Organizacji nie jest w żadnym przypadku traktowana jako dane osobowe i podlega upublicznieniu – każdy Użytkownik może wyszukać ją i poprosić o możliwość dołączenia do niej.
 5. Użytkownik wyraża zgodę, aby w ramach danej Organizacji, do której należy, jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres e-mail) były prezentowane innym członkom danej Organizacji.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Operatora poprzez powiadomienia w Systemie lub e-mailem w celach informacyjnych, np. o nowych funkcjonalnościach, podpowiedziach, marketingowych, w tym składania ofert zakupu usług odpłatnych oraz innych związanych z funkcjonowaniem Systemu.
 7. Dane Użytkownika przetwarzamy w oparciu o zgodę Użytkownika udzieloną w momencie zakładania konta w Systemie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne korzystania z Systemu.
 8. W przypadku usług płatnych, dane osobowe Użytkownika oraz wskazane jako dane do faktury, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i będą przechowywane przez czas niezbędny do wywiązania się przez Operatora z obowiązku prawnego, wynikających z przepisów podatkowych i kodeksu cywilnego.
 9. Dane osoby zapraszanej przez Użytkownika do danej Organizacji, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do umożliwienia tej osobie skorzystania z Systemu jako członkowi lub potencjalnemu członkowi Organizacji.
 10. Dane Użytkowników oraz dane do faktury będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zastrzeżeniem zapisów punktów 11. i 12. poniżej.
 11. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane Użytkownika zostaną zanonimizowane z zastrzeżeniem zapisów punktów 12., 13. i 14. poniżej. Operacja ta zostanie przeprowadzona niezwłocznie, przy czym ze względów technologicznych może zająć do 30 dni roboczych z punktu widzenia Systemu, a w przypadku kopii zapasowych okresu, na który zostały wykonane.
 12. W przypadku usług płatnych, dane Użytkownika oraz dane do faktury będą przechowywane co najmniej przez okres 6 pełnych lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie wystawienia ostatniej faktury. Okres ten może zostać wydłużony na okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w szczególności do wykonania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – do momentu przedawnienia roszczeń lub do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 13. Dane Użytkownika pozostaną w historii operacji procesów, w których brał udział do czasu usunięcia ich przez Administratora Systemu lub przez osoby przez niego upoważnione.
 14. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z dalszego korzystania z Systemu. W takim przypadku ewentualne wynagrodzenie za usługi odpłatne, również jeszcze niewykorzystane, nie będzie zwracane.
 15. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną Systemu i serwerów, członkowie tej samej Organizacji oraz podmioty przewidziane przepisami prawa.
 16. Administrator danych informuje, że zawarł stosowne umowy, w tym umowę powierzenia danych osobowych z Operatorem Chmury Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770202, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252775789, REGON: 382039032, która jest dostawcą rozwiązań chmurowych wykorzystywanych przez System Dew-X.
 17. Administrator danych informuje, że zawarł umowę na obsługę płatności (serwis Przelewy24) z PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 18. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do wycofania w dowolnym momencie zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być realizowana poprzez zgłoszenia na adres e-mail: hello@dew-x.com w odniesieniu do danych podanych przy rejestracji w Systemie oraz procesie zakupu usług płatnych, a w przypadku pozostałych danych poprzez kontakt z Administratorem Systemu danej Organizacji.
 19. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

XIV. Pozostałe

 1. Autorskie prawa majątkowe do Systemu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem oraz zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Operatora.
 2. Użytkownik nie może kopiować, odtwarzać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, tworzyć opracowań, stosować inżynierii wstecznej lub stosować innych metod w celu wyodrębnienia dowolnego elementu lub całości kodu źródłowego Systemu.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, Operator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo, iż System Dew-X pozwala na tworzenie i zarządzanie procesami, które w pewnych okolicznościach mogą być traktowane jako usługi specjalistyczne, np. księgowe, czy prawne, to Operator nie oferuje takich usług i nie prowadzi tego rodzaju działalności.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Operator zawiadamia Użytkowników Systemu udostępniając nową treść na stronie https://dew-x.com/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/.