API stands for application programming interface. It is an application programming interface through which programs can communicate with each other. Using API it is possible to perform complex integrations, e.g. with financial and accounting systems, mobile applications or CRMs. Dew-X API documentation can be found here: click API Simple integrations can be done thanks to authorization tokens and Webhooks.
Webhooks will be useful to more knowledgeable users and consultants helping with complex Dew-X implementations. They allow actions initiated with Dew-X to be invoked on external systems. You will find places to place them when creating or editing a process, at each of its activities, in the side panel on the right: Webhook If this topic is black magic, do not worry, because this functionality does not negatively affect the standard use of Dew-X 🙂 If, however, you would like to learn more about it – write to us.
Authorization tokens will be useful to more knowledgeable users and consultants helping with complex Dew-X implementations. Thanks to them, you can execute actions in Dew-X from external systems. You can generate them in the user menu: My token form My token If this topic is black magic, do not worry, because this functionality does not negatively affect the standard use of Dew-X 🙂 If, however, you would like to learn more about it – write to us.
Dictionaries are a special type of plugin that allows you to put fields with a defined list of values and labels on forms. This can be, for example, a list of cars, employees, customers, suppliers, locations, projects, cost centers, case types, etc. It seems to be quite similar to another plugin – Selection list. However, there are at least a few situations where Dictionaries will be a better choice than a simple selection list. For example, when:
 • the list changes quite often
 • the same list is used in several different processes
 • in addition to the value, the list items should also have a description
Preparation of the dictionary The Dictionaries module can be found in the main menu: Dictionaries in menu The new Dictionaries we create using the Add button Then we name it: Add dictionary Dictionaries list From here we can:
 • rename each dictionary
 • disable / enable its visibility
 • edit its contents
Note: Dictionaries cannot be deleted. If you no longer need the dictionary, you have two options – change it (rename and change its contents) or disable its visibility. Import from file This is the fastest way to create or edit a dictionary, especially when the dictionary contains multiple entries. Preparing an MS Excel file is quite simple. However, there are a few important rules to keep in mind:
 • the system always retrieves data from the first sheet, regardless of its name (even if it’s called Sheet2 and Sheet1 is the second one)
 • the system skips the first line, treating it as a header (use it like this and don’t put your data there)
 • the system will always treat the data from the first column as values, and the second column as labels
 • after importing the dictionary, you will be able to edit it, including adding new lines and deleting unnecessary lines
Xlsx example Other remarks:
 • the “Value” field must not be repeated, it must be unique in a given dictionary
 • the “Value” field must have a value for each row
 • the “Label” field for a given line can be left blank
Import dictionary values Dictionary values list Using a dictionary during editing a process Dictionaries are one of the plugins (more about plugins). Add extension Name the dictionary field, for example: “Select a car from the list” and select a dictionary from the list of available dictionaries. Select dictionary If you are not sure if you have used the correct dictionary – check it on the form preview (menu on the right). Form preview Publish a version of the process. Whenever you change this dictionary in the future, the new values and descriptions (labels) will appear wherever it is used.
Słowniki to szczególny rodzaj wtyczki, dzięki której na formularzach można umieszczać pola wyboru zawierające zdefiniowaną listę wartości i etykiet. Może to być na przykład lista samochodów, pracowników, klientów, dostawców, lokalizacji, projektów, MPK, typów spraw, etc. Wydaje się być dość podobną do innej wtyczki – Listy wyboru. Jest jednak co najmniej kilka sytuacji, w których Słowniki będą lepszym wyborem niż prosta lista wyboru. Na przykład wówczas, gdy:
 • lista zmienia się dość często
 • ta sama lista jest wykorzystywana w kilku różnych procesach
 • poza wartością, pozycje listy powinny mieć też opis
Przygotowanie słownika Moduł Słowniki znajdziemy w menu głównym: Nowe słowniki tworzymy używając przycisku Dodaj Następnie nadajemy mu nazwę: Z tego poziomu możemy:
 • zmienić nazwę każdego słownika
 • wyłączyć/włączyć jego widoczność
 • edytować jego zawartość
Uwaga: słowników nie można usuwać. Jeżeli dany słownik nie jest Ci już potrzebny masz dwie możliwości – zrób z niego inny (zmiana nazwy oraz zawartości) lub wyłącz jego widoczność. Import z pliku To najszybszy sposób tworzenia lub edycji słownika, zwłaszcza gdy słownik zawiera wiele pozycji. Przygotowanie pliku MS Excel jest dość proste. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych regułach:
 • system pobiera dane zawsze z pierwszego arkusza niezależnie od jego nazwy (nawet jeżeli nazywa się on Arkusz2, a Arkusz1 jest drugi w kolejności)
 • system pomija pierwszy wiersz, traktując go jako nagłówek (wykorzystaj go w ten sposób i nie umieszczaj tam danych)
 • dane z pierwszej kolumny system zawsze potraktuje jako wartości, a z drugiej jako etykiety,
 • słownik po zaimportowaniu będzie można wyedytować, w tym dodawać nowe oraz usuwać niepotrzebne wiersze
Inne uwagi:
 • pole „Wartość” nie może się powtarzać, musi być unikalne w danym słowniku
 • pole “Wartość”, dla każdego wiersza musi posiadać jakąś wartość
 • pole “Etykieta”, dla danego wiersza może pozostać puste
Wykorzystanie słownika w czasie edycji procesu Słowniki są jedną z wtyczek (więcej o wtyczkach). Nazwij pole ze słownikiem, np.: „Wybierz samochód z listy” i wybierz słownik z listy dostępnych słowników. Jeżeli nie jesteś pewien, czy to użyłeś właściwego słownika – sprawdź to na podglądzie formularza (prawe menu). Opublikuj wersję procesu. Ilekroć w przyszłości zmienisz ten słownik, nowe wartości i opisy będą pojawiać się wszędzie tam gdzie zostanie użyty.
API to skrót od application programming interface. Jest to interfejs programowania aplikacji, dzięki któremu programy mogą komunikować się ze sobą. Przy użyciu API możliwe jest wykonanie złożonych integracji, np. z systemami finansowo-księgowymi, aplikacjami mobilnymi, czy CRM-ami. Dokumentacja API systemu Dew-X znajduje się tutaj: kliknij Proste integracje można wykonać dzięki Tokenom autoryzacyjnymWebhook-om.
Tokeny autoryzacyjne przydadzą się bardziej wtajemniczonym użytkownikom oraz konsultantom pomagającym w złożonych wdrożeniach Dew-X. Dzięki nim można wywoływać akcje w Dew-X z zewnętrznych systemów. Wygenerujesz je w menu użytkownika:   Jeżeli ta tematyka to czarna magia, nie przejmuj się, ponieważ funkcjonalność ta nie wpływa negatywnie na standardowe korzystanie z Dew-X 🙂 Jeżeli natomiast, chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat – napisz do nas.
Webhooki przydadzą się bardziej wtajemniczonym użytkownikom oraz konsultantom pomagającym w złożonych wdrożeniach Dew-X. Pozwalają na wywoływanie akcji zainicjowanych w Dew-X w zewnętrznych systemach. Miejsca na ich umieszczenie znajdziesz podczas tworzenia lub edycji procesu, na każdym jego kroku, w panelu bocznym po prawej stronie: Jeżeli ta tematyka to czarna magia, nie przejmuj się, ponieważ funkcjonalność ta nie wpływa negatywnie na standardowe korzystanie z Dew-X 🙂 Jeżeli natomiast, chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat – napisz do nas.
Creating an account on Dew-X is incredibly simple. Fill out the form at https://workflow.dew-x.com Dew-X register form Enter your first name, last name and email address. Specify your password (minimum 8 characters, lowercase letter, capital letter, special character, number), see our terms and conditions, which are available here: https://dew-x.com/en/regulations-for-the-provision-of-electronic-services and accept them, also agreeing to the processing of your personal data. You will receive an e-mail from us with an activation link (if it didn’t arrive, the address you provided may be wrong; also check the SPAM folder), and after clicking it, information about creating an account in the System.
You can log into the Dew-X System at https://workflow.dew-x.com Dew-X login panel Enter the e-mail address you used to register and your password. Forgot your password: reset it – you will receive further instrutions via e-mail. You do not have an account – register. More on registration here: click